પ્રશ્નો

6
તમારાભાવછે?

અમારાભાવોઅનેઅન્યઆધારેબદલાશેબદલાશે。તમારીકંપનીએમાટેસંપર્કકર્યાપછીતમનેઅપડેટકરેલીસૂચિમોકલીશુંમોકલીશુંમોકલીશું。

શુંતમારીઓછામાંઓછીછેછે?

હા,અમનેઅમનેઓર્ડરનીલઘુતમજથ્થોછેછેછે。જોફરીથીવિચારીરહ્યાંછોપરંતુઘણીઓછી,તોતોતમનેઅમારીતપાસોતપાસોતપાસો

શુંતમેદસ્તાવેજોપૂરાછોછો?

હા,અમે /કન્ફોર્મેશન /કન્ફોર્મેશનસહિતનાદસ્તાવેજોકરીછીએ;વીમા;મૂળઅનેનિકાસજ્યાંછેછે。

સરેરાશલીડકેટલોછે?

નમૂનાઓ,મુખ્યમુખ્યલગભગછેછેછે。મોટાપાયેમાટે,થાપણનીચુકવણીપ્રાપ્તથયાપછીપછીલીડટાઇમટાઇમટાઇમટાઇમટાઇમટાઇમટાઇમટાઇમટાઇમટાઇમછેછેછેછેછેછેછેછેછે。(1)અમનેઅમનેજ્યારેથાપણપ્રાપ્તથઈછેછેછેછેછે(2)અમનેઅમનેતમારામાટેમાટેઅંતિમઅંતિમમંજૂરીછેછે。જોઅમારીતમારીસાથેકામકરશેનહીં,તોકૃપાતમારાવેચાણસાથેનીતમારીઆવશ્યકતાઓપરજાઓજાઓજાઓ。બધાકિસ્સાઓમાંતમારીસમાવવાનોકરીશુંકરીશું。મોટાભાગનાઆપણેકરીછીએછીએ。

તમેકયાચુકવણીપદ્ધતિઓછો?

તમેઅમારાબેંક,વેસ્ટર્નયુનિયનપેપાલપરકરીછો:
અગાઉથી30%થાપણ,બી /એલનીએલનીસામે70%સંતુલન。

પ્રોડક્ટનીવોરંટીછે?

અમેઅમારીઅનેબાંયધરીછીએછીએ。અમારાઉત્પાદનોતમારામાટેપ્રતિબદ્ધતાછેછે。વોરંટીમાંકે,તેદરેકનીમાટેતમામપ્રશ્નોનુંઅનેનિરાકરણઅમારીકંપનીનીછેછે

શુંતમેસલામતસલામતવિતરણનીઆપોછોછો?

હા,અમેઅમેગુણવત્તાનીપેકેજિંગનોકરીએછીએ。અમેજોખમીવિશિષ્ટપેકિંગઅનેતાપમાનવસ્તુઓમાટેઠંડાશિપર્સનોઉપયોગપણકરીએછીએછીએ。વિશેષજ્包装પેકેજિંગપેકેજિંગ-માનક-માનકપેકિંગમાટેવધારાનોચાર્જછેછેછેછેછે。

કેવીરીતેફીવિશે?

શીપીંગખર્ચમેળવવાજેરીતેપસંદછોપરનિર્ભરછેછે。એક્સપ્રેસએસૌથીપણસૌથીરીતછેછે。મોટાપ્રમાણમાંદ્વારાઉકેલોછે。બરાબરનૂરમાત્રજઆપીજોજોઅમને,વજનઅનેવિગતોહોયહોયહોયહોયહોય。કૃપાકરીનેમાહિતીઅમારોકરોકરો。


મુખ્યકાર્યક્રમો

ટેક્નોફિલવાયરનોકરવાનીમુખ્યપદ્ધતિઓછેછે

玻璃纤维网雷竞技官网app下载

ફાઇબરગ્લાસમેશ

焊接电线网雷竞技官网app下载

વેલ્ડેડવાયરમેશ

raybet雷竞技ios下载

કાંટાળોતાર

面板网雷竞技官网app下载

પેનલમેશ

编织网雷竞技官网app下载

વણાયેલામેશ

Baidu