સમાચાર

 • પ્રતિમૂડીનિકાલજોગઆવકઆવકટકાટકાવધીછેછે

  સત્તાવારઆંકડાછે,ચાઇનાદીઠચાઇનાદીઠમૂડીનિકાલજોગભાગમાં૧ ૧,,642૨ ૨રહીરહી,જેહતી,જેજેહતીહતીહતીહતીહતીજેજેજેજેનજીવાનજીવાનજીવાદ્રષ્ટિએદ્રષ્ટિએગયાવર્ષનાવર્ષનાસમાનસમાનભાવનાપરિબળોમાંપછી,પ્રતિપ્રતિનિકાલજોગઆવકદરવર્ષેવર્ષેછેછેછેછેછે。增长ંચોદર...
  વધુવાંચો
 • “મોટેથી”ચહેરોસત્તાવારરીતેસૌથીલોકપ્રિયઇમોજીછે

  યુનાઇટેડ,યુનાઇટેડ,જર્મની,ફ્રાંસ,જાપાન,澳大利亚,000,000, ૦૦૦વપરાશકર્તાઓનાએડોબ(એડીબીઇ)નાસંશોધનકારોનાજણાવ્યામુજબમુજબમુજબ,“મોટેથી”સત્તાવારચહેરોમોટેથીમોટેથીમોટેથીસત્તાવારસત્તાવારસત્તાવારસત્તાવારવિશ્વનોવિશ્વનોસૌથીછેછેછે。“અંગૂઠા”ઇમોજી... ...
  વધુવાંચો
 • ચાઇનીઝઇલેક્ટ્રિકકારમાર્કેટમાંતૂટી

  આજની,આઇવેઝેઆઇવેઝેઅનેપૂર્વમાંહજારથીવાહનોનીનિકાસછેછે。5મોડેલમોડેલફ્રાંસ,જર્મની,નેધરલેન્ડ,ઇઝરાઇલઅનેવેચવામાંછે,અનેઅનેછેસમયમાંસમયમાંતેતે,ડેનમાર્કસ્વિટ્ઝરલેન્ડસ્વિટ્ઝરલેન્ડ,ડેનમાર્કડેનમાર્કઅનેપણરજૂરજૂકરવામાંકરવામાંઆવશે。બ્રસેલ્સ,13જુલાઈ(સિંહુઆ) - પ્રતિસાદ...
  વધુવાંચો
 • 100મીમીવર્ષગાંઠનીઉજવણીતિયાનનમેનસ્ક્વેરમાંહતીહતીહતી

  સોવર્ષનીરહીછે,અનેસદીનીહૃદયથશેથશેથશે。1જુલાઈનીજુલાઈની,100મીમીઉજવણીસ્ક્વેરમાંઆવીહતીહતીહતી。70,000થીવધુછે...
  વધુવાંચો
 • ઘોષણા!આ15દેશોએકીકૃતજારી!

  19મીસમયે,પશ્ચિમઆફ્રિકનસમુદાયસમુદાય,જેનેજેનેતરીકેતરીકેતરીકેઆવેઆવેછેછે,તેનીતેનીછેછેરાજધાનીરાજધાનીઅક્રામાંઅક્રામાંયોજાઇયોજાઇહતી。ઇકોવાસકમિશનના,કેસીબ્રુએ,બેઠકમાંજાહેરાતહતીતમામદેશોનાવડાઓએવડાઓએસિંગલસિંગલ...
  વધુવાંચો
 • સાપ્તાહિકસમાચારસારાંશ

  1દક્ષિણપૂર્વદેશોમાંસતતથતોરહેછેછે,确认已确认ંચાઇનીપુષ્ટિછેપાછલાઅઠવાડિયામાંઅઠવાડિયામાં,દક્ષિણપૂર્વદક્ષિણપૂર્વઅઠવાડિયામાંઅઠવાડિયામાંઅઠવાડિયામાંઅઠવાડિયામાંઅઠવાડિયામાંઅઠવાડિયામાંઅઠવાડિયામાંદક્ષિણપૂર્વદક્ષિણપૂર્વદક્ષિણપૂર્વએશિયામાંએશિયામાંએશિયામાંએશિયામાંરોગચાળોરોગચાળોસતતછેછેછેછેવિયેટનામેએકદિવસમાંરેકોર્ડનેતોડીનેએકજદિવસમાંદિવસમાંદિવસમાંદિવસમાંદિવસમાંદિવસમાંનવાનવાછેછેછેછે。ઇન્ડોનેશિયાએરેકોર્ડ...
  વધુવાંચો
 • આવર્ષેમટિરીયલ્સનિકાસપરિસ્થિતિવાતકરીરહ્યાછીએ

  2021માં,બિલ્ડિંગમટિરીયલ્સકયાપરિસ્થિતિનોકરશે?બિલ્ડિંગમટિરિયલવેપારકયામુદ્દાઓધ્યાનકેન્દ્રિતકરવુંજોઈએ?ઉપરોક્તમુદ્દાઓના,તમેકરીછો,小ફફસ્મોલએન્ટરપ્રાઇઝિસનાવાઇસચેરમેનઅનેઇન્ટરનેશનલટ્રેડનાડિરેક્ટર...
  વધુવાંચો
 • આરએમબી!મીડિયાનાહવાલામાંબેંકબેંક:વર્ષનાબીજાયુએસયુએસડડડડડડરહો。

  તાજેતરમાં,રેન્મિન્બીનારેન્મિન્બીનાવધઘટછેછે,અનેઅનેઅધિકારીઓએવિશેવારંવારછેછેછે。આ,ચીનીસેન્ટ્રલમીડિયાતાજેતરનાલેખમાંદોર્યુંકેતેઓએતેઓએડડડડલરમાંલરમાંલરમાંફરીવળવાનાજોખમમાટેસાવધજોઈએજોઈએનીચેઆપેલઇ...
  વધુવાંચો
 • જૂનમાંતીવ્રઅનેપછી,સ્ટીલસ્ટીલકઈતરફધરાવેછેછે

  બજારમાંબજારમાં,રાષ્ટ્રીયસતતઘટાડોથયોથયો,100યુઆન /ટનનો /ટનનોથયોહતો,હંગ્ઝહોટનનોહતોહતો,હંગ્ઝહોહંગ્ઝહોહતોહતો,હંગ્ઝહોહંગ્ઝહોહંગ્ઝહોહંગ્ઝહોથયોબજારમાંબજારમાંબજારમાંબજારમાં,હંગ્ઝહોહંગ્ઝહોહંગ્ઝહોથયોબજારમાંબજારમાંબજારમાંબજારમાંબજારમાંબજારમાંબજારમાં,હંગ્ઝહોહંગ્ઝહોહંગ્ઝહોથયોબજારમાંબજારમાંબજારમાંબજારમાંબજારમાં,હંગ્ઝહોહંગ્ઝહોરેબરનાથયોબજારમાંબજારમાંબજારમાંબજારમાંબજારમાંબજારમાંબજારમાંબજારમાંબજારમાંબજારમાંબજારમાંબજારમાંકિંમત5125યુઆન /ટનહતી,3 ...
  વધુવાંચો
 • 4જૂને美元લરલરઆરએમબીનોઆરએમબીનોમધ્યમ261પીપ્સછેછેછે

  中国ફફફફફફનાવિદેશીવિનિમયબજારમાંવિનિમયદરનોમધ્યમદરજાહેરજાહેરકરવાકરવામાટેમાટેમાટેચાઇનાચાઇનાચાઇનાચાઇનાફોરેનફોરેનએક્સચેંજટ્રેડટ્રેડટ્રેડટ્રેડટ્રેડસેન્ટરનેસેન્ટરનેસેન્ટરનેસેન્ટરનેઆપીઆપીઆપીછેછે:આરએમબી6.4072માટેમાટેસેન્ટરનેટ્રેડચાઇનામાટેમાટેમાટેકરવાકરવાકરવાકરવાકરવાકરવાકરવાકરવાકરવાકરવાકરવાકરવાકરવાકરવાકરવાકરવાકરવામાટેમાટેમાટેમાટેમાટેમાટેમાટેમાટેમાટેમાટેમાટેકરવાકરવાકરવા0.82585,1જીબીપી...
  વધુવાંચો
 • ફાઇબરગ્લાસમેશસ્ટેપ્સજીપ્સમબોર્ડપેસ્ટકરો

  જીપ્સમબોર્ડકાપડજીપ્સમતાકાતતાકાતછેછેછે。જાળીદારકાપડમાટેકુશળતાઅનેપદ્ધતિઓકરવીછેછેછે。1.બાઈન્ડરનાડોલનાઅનેવિશિષ્ટઉત્તેજકઅથવાશિનાસાથેફરીબાઈન્ડરને...
  વધુવાંચો
 • પેશાબનીગુંદરઅનેવચ્ચેનોતફાવત

  ફાઇબરગ્લાસજાળીદારથાયપહેલાંગ્લુડગ્લુડછેછેછે。ગ્લુઇંગ22:પેશાબનીછેછેગુંદરઅનેલેટેક્સલેટેક્સ。2પ્રકારોપ્રકારોહવેકરવામાંઆવ્યો:1:જ્યારેજ્યારેસ્તરનેતણાવકરવાનુંશરૂશરૂથાયથાયછેછેછેછેછેછેછેછેછે
  વધુવાંચો
1 2 3 આગળ> >> પૃષ્ઠ1/3

મુખ્યકાર્યક્રમો

ટેક્નોફિલવાયરનોકરવાનીમુખ્યપદ્ધતિઓછેછે

Baidu