ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

USഷെങ്സിഷെങ്സി,ലിമിറ്റഡ്,ലിമിറ്റഡ്2005年മുതൽഇറക്കുമതി,കയറ്റുമതി。മെഷ്,വെൽഡിംഗ്,ചവറുകൾഎന്നിവഞങ്ങൾക്ക്വർക്ക്ഷോപ്പ്ഉണ്ട്ഉണ്ട്。കൂടാതെഅഞ്ച്സ്ക്രീൻഫാക്ടറികളുമുണ്ട്。കർശനമായഗുണനിലവാരഞങ്ങൾആവശ്യപ്പെടുന്നു,100%ക്യുസി。പൂർണ്ണമായിക്രമീകരിക്കുന്നതിന്ഉപഭോക്താക്കളുടെ,ഫാക്ടറി,പരിശോധന,സംഭരണ,സംഭരണഎന്നിവയിൽനൽകുംനൽകും。

ടീമിന്റെ,യൂറോപ്പ്,അമേരിക്ക,തെക്കുകിഴക്കൻ,ആഫ്രിക്ക,മറ്റ്,മറ്റ്എന്നിവിടങ്ങളിൽപക്വതയാർന്നസ്ഥാപിച്ചു,കൂടാതെകൂടാതെസ്ഥാപിച്ചുസ്ഥാപിച്ചുഅവചെയ്യുംചെയ്യുംചെയ്യും。ഓർഡറുകൾനേടുന്നതിനുംസത്യസന്ധതഞങ്ങൾനിലവാരംപുലർത്തുന്നുപുലർത്തുന്നു。

USഷെങ്സിതിരഞ്ഞെടുക്കുക,മികച്ചതിരഞ്ഞെടുക്കുക。

大约(3)
大约(4)
大约(1)
大约(2)

പ്രധാനഅപ്ലിക്കേഷനുകൾ

ടെക്നോഫിൽവയർപ്രധാനരീതികൾചുവടെനൽകിയിരിക്കുന്നു

玻璃纤维网雷竞技官网app下载

ഫൈബർഗ്ലാസ്മെഷ്

焊接电线网雷竞技官网app下载

ഇംതിയാസ്വയർമെഷ്

raybet雷竞技ios下载

മുള്ളുകമ്പി

面板网雷竞技官网app下载

പാനൽമെഷ്

编织网雷竞技官网app下载

നെയ്തമെഷ്

Baidu