වියනලදදැල

වියනලදදැල

  • 正方形网雷竞技官网app下载

    චතුරස්රාකාරමෙෂ්

    1.ද්රව්ය:1)මලනොබැඳෙනවයර්(201,202,302,304,304L,310,316,316L)2)2)ඉහළකාබන්,අඩු,අඩු,මධ්යම,මධ්යම,එම්එන්,එම්එන්,එම්එන්වයර්。3)ගැල්වනයිස්කරනකම්බි,ගැල්වනයිස්කරනවානේවයර්,ෆෙරස්නොවනවයර්වයර්。වෙනත්ද්රව්යමතගතහැකිය。2.යෙදුම:බොහෝකර්මාන්තවැටලෙසතදදැලක්භාවිතා;බරවැඩකම්බික්වාරිමෙෂ්ලෙසදනම්ඇත,එයවිට,ගල්පතල්,ගල්අඟුරු,ඉදිකිරීම්කර්මාන්තශාලාකර්මාන්තශාලා,ඉදිකිරීම්ඉදිකිරීම්කර්මාන්තශාලාකර්මාන්තශාලාකර්මාන්තශාලාකර්මාන්තශාලාකර්මාන්තශාලාඉදිකිරීම්ඉදිකිරීම්ඉදිකිරීම්සහසහසහසහසහ。3.සැපයුම්...
  • 窗纱

    කවුළුතිරය

    අපිකවුළුකරමු,ඒවාමෙමවර්ග:1。1.ගැල්වනයිස්කරනයකඩකවුළු:රෝල්රෝල්:රෝල්රෝල්වලවලවලවලවලවලවලවලවල,පළලවර්ණවර්ණවර්ණවලදිගදිගදිගවෙනත්වෙනත්වෙනත්වෙනත්ආකාරයකින්රිසිකරණයරිසිකරණයකරකරඅවශ්යතාඅනුවඅනුව2.ස්ථායීනොවනකවුළු:304වර්ගයවිට“ 18-8”(18%ක්රෝමියම්,8%නිකල්)ලෙසලෙසමූලිකනොබැඳෙනලෝහයසමඟයසමඟයසමඟයසමඟයසමඟයසමඟයසමඟය。එයමලතොරවනිරාවරණයටඔරොත්තුඅතරඋන්නතාංශයකප්රතිරෝධයදක්වයි...

ප්රධානයෙදුම්

ටෙක්නොෆිල්වයර්කිරීමේප්රධානක්රමදැක්වේදැක්වේ

玻璃纤维网雷竞技官网app下载

ෆයිබර්ග්ලාස්දැල

焊接电线网雷竞技官网app下载

වෑල්ඩින්වයර්දැලක්

raybet雷竞技ios下载

කටුකම්බි

面板网雷竞技官网app下载

පැනල්මෙෂ්

编织网雷竞技官网app下载

වියනලදදැල

Baidu